اموزش فارکس در ایران

انواع عقود

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست وچهارم تقسیم بندی عقود و آیا خیار غبن در این عقود راه پیدا میکند یا خیر؟بیان انواع غبن -همراه با فایل صوتی

در پست قبل دانستیم که غبن عبارتست از زیانی که به هنگام معامله ، در نتیجه نابرابری اشکار «فاحش» بین انچه که باید پرداخته یا انجام شود و پول یا مالی که در برابر آن دریافت میگردد به طرفی که اگاهی ندارد ،وارد میشود.خیار غبن،تنها در عقود معوض که دو ارزش متقابل که با هم مبادله میشوند راه می یابد.زمانیکه کسی مالی را به دیگری هبه میکند این بخشش خواست خود واهب بوده و بنابراین هیچ یک از طرفین نمیتوانند ادعای غبن کنند.ادعای غبن در قراردادهای رایگان بدون تردید ممکن نمیباشد ،چون بخشش صرف و محض میباشد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست وچهارم تقسیم بندی عقود و آیا خیار غبن در این عقود راه پیدا میکند یا خیر؟بیان انواع غبن -همراه با فایل صوتی

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

در عقود معوض هم اگر مبنا بر مسامحه باشد ،در حکم عقدی است که غبن در آن ساقط شده است .قانون مدنی این قاعده را در عقد صلح بیان کرده است . ماده 761 قانون مدنی بیان میدارد که : صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

لزومی ندارد که عقد تملیکی باشد مانند بیع ،در عقد عهدی نیز ارزش بین دو عوض باید متعادل باشد . پس اگر کارگری ملتزم شود که در برابر دستمزدمعین زمینی رابکند یا چاهی را حفر کند ،اگر د ستمزد متناسب با میزان کار نباشد ،میتواند ادعای غبن کند .

تقسیم بندی عقود :

الف: عقود رایگان :غبن در آنها راه ندارد

ب:عقود رایگان با شرط عوض: غبن در انها راه ندارد

ج:عقود معوض مسامحه ای :غبن در انها راه ندارد مثل صلح مبتنی بر تسامح

د:عقود معوض:غبن وجود دارد

2.لزوم نابرابری فاحش بین دو مورد معامله ،چنانکه تعادل اقتصادی قرار داد به هم بخورد.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست وچهارم تقسیم بندی عقود و آیا خیار غبن در این عقود راه پیدا میکند یا خیر؟بیان انواع غبن -همراه با فایل صوتی

به عبارت دیگر غبن باید فاحش باشد یعنی بیش از اندازه ای که عرفا قابل تحمل است .مثلا اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال بخرد این مقدار غبن عرفا قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمیکند ،ولی اگر مال صد هزار ریالی را به قیمت دویست هزار ریال خریده باشد ،این غبن فاحش است و به مشتری اختیار فسخ میدهد .همین طور است که فروشنده بدون اطلاع از قیمت واقعی مال خود ،آن را به قیمت کمتری بفروشد و تفاوت قیمت عرفا غیر قابل مسامحه و فاحش محسوب شود .

غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند:

1.غبن غیر فاحش: در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی در ماده417 پیش بینی شده است : غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد.

خیارات در معامله به چه معناست ٬ فسخ خیارات ٬ انواع خیارات ٬تعریف خیارات

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و ششم بیان احکام خیارات بطور کلی برمبنای مواد مدنی -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و ششم بیان احکام خیارات بطور کلی برمبنای مواد مدنی -همراه با انواع عقود فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و پنجم بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد قانونی خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و پنجم بیان خیار تخلف از شرط با عنایت به هر یک از انواع شرط و مواد قانونی خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و چهارم بیان خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد انواع عقود - بخش چهل و چهارم بیان خیار تخلف از شرط -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و سوم بیان مهم ترین نکات در خصوص خیار تبعض صفقه -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و سوم بیان مهم ترین نکات در خصوص خیار تبعض صفقه -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و دوم بیان وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله -همراه با فایل صوتی

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش چهل و دوم بیان وجود اختیار برای طرف متضرر از تبعض معامله -همراه با فایل صوتی

آشنایی با انواع عقود اسلامی

⚛ ️ عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.

🔆 بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانه انواع عقود اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:

🔻 قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.

🔻 قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

🔻 قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه ٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.

🔰 ۴ ⃣ مشارکت حقوقی:

🔻 قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه ٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.

🔻 بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

🔻 بانک محصولات تولیدی آینده ٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده می شود.

🔰 ۷ ⃣ اجاره به شرط تملیک:

🔻 طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.

🔻 طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

🔻 این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

🔻 قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

🔻 طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

🔻به معنی ساختن و تولید کردن می‌آید. در اغلب کشورهای مسلمان که بانکداری اسلامی آنها منحصر به عقود مضاربه،‌ مشارکت،‌ مرایحه و …. است، در بخش صنعت بانکها از این عقد برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کنند. در واقع بانکها با استفاده از عقد استصناع تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت را تأمین می‌کنند.

بانک از یک سو سپرده سپرده‌گذاران را به عنوان تجهیز منابع در قالب عقد مضاربه دریافت می‌کند و از سوی دیگر این منابع را در قالب تسهیلات مضاربه، در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

🔻 مرابحه يكي از عقود اسلامي است و عبارتست از فروش كالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي كالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت شود.

مرابحه يكي از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است و براي تأمين مالي توليد، سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، كشاورزي و معدني است. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه، انتشار اوراق صكوك و تأمين مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

🔰 تفاوت مرابحه و فروش اقساطی

🔻مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله می‌تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد.

فروش اقساطی معامله‌ای نسیه، است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می‌شود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.

انواع عقد جعاله در قانون مدنی و تعریف مبانی عقد جعاله

–

آشنایی با انواع عقد جعاله :فرض کنید شخصی به طور تصادفی، کیف پول خود را گم می‌کند، برای این که بتواند زودتر به کیف پول خود دست یابد، مبلغی را به عنوان مژدگانی مشخص می‌کند تا نفر دیگری کیف پول او را یافته به او برگرداند. شخص اول، آگهی مفقود شدن کیف پول خود را در میادین و محل های پرترافیک و پرتردد مردم نصب می‌کند. بعد از مدتی شخص دومی موفق می‌شود که کیف پول شخص اول را بیابد و به او تحویل دهد و در نهایت مبلغ مژدگانی را دریافت کند، کاری که میان این دو نفر به انجام رسیده، جعاله نام دارد. در این مقاله سعی می کنیم که جعاله را از هر جهت بررسی کنیم تا خواننده در این مورد به درکی روشن برسد و نکته ای مبهم و نامشخص در این میان نباشد.

انواع عقد جعاله

یکی از مهم ترین عقود در کشور ایران، جعاله است و ویژگی‌ها و نحوه انجام آن براساس قانون مدنی مشخص و تعیین شده است. براساس انواع عقد جعاله ، شخص دوم در قبال انجام کاری معین از شخص اول مبلغی معین را دریافت می‌کند. به شخص دوم به لحاظ حقوقی عامل می‌گویند که در قبال مبلغ معینی که به آن جعل می‌گویند کاری را برای شخص جاعل انجام می‌دهد. در مثال فوق الذکر، شخص اول، مبلغی را مشخص می‌کند انواع عقود تا شخص دوم نسبت به یافتن کیف پول او تشویق و تحریک شود. در این قرارداد، شخص اول (جاعل)، مبلغ (جعل) و شخص دوم (عامل) نامیده می‌شود.
اگر دقت کرده باشید، متوجه می‌شوید که جعاله، سه ضلع دارد:

انواع عقد جعاله

1. جاعل
2. عامل
3. جعل

انواع جعاله

جعاله انواع عقود را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: جعاله خاص و جعاله عام.

1. جعاله عام

اگر بخواهیم دوباره به مثال گفته شده در بالا رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که شخص جاعل برای پیداشدن کیف پول خود، درصدد برمی‌آید تا مبلغی را مشخص کند تا نفر دوم یعنی همان عامل، این کار را برای او انجام دهد، حالا برای شخص جاعل فرقی نمی‌کند که چه کسی این کار را برای او انجام می‌دهد و به همین دلیل به یابنده کیف پول خود، مبلغی را پرداخت می‌کند. مهم ترین هدف جاعل، یافتن کیف پول است، به همین دلیل اصلا” اهمیتی ندارد که چه کسی این کار را برای او انجام می‌دهد.

می‌توانیم به مثال دیگری در همین زمینه و از انواع عقود انواع عقود جنبه علمی اشاره‌ای داشته باشیم، فرض کنید که مسئله علمی در مجله‌ای به چاپ رسیده و در این مجله درخواست شده، هر کسی که بتواند جواب مسئله را بیابد به او مبلغی که از طرف سردبیر، مشخص شده پرداخت خواهد شد. بازهم اگر دقت و توجه داشته باشید، برای سردبیر مجله اصلا اهمیتی ندارد که چه کسی می‌تواند جواب مسئله را بیابد و آن را اعلام کند و می‌توان آن را همان انواع عقد جعاله عام نامید.

2. جعاله خاص

باتوجه به موردی که در بالا بدان اشاره کردیم، قرارداد دیگری هم در همین زمینه می‌تواند وجود داشته باشد. در جعاله خاص، فرد جاعل، مشخص می‌کند که نفر یا نفرات مشخصی، کار مشخصی را برای او انجام دهند و در قبال کار انجام شده، مبلغ مشخصی را دریافت کنند. به طور مثال، شرکت سازنده قطعات خودرو به متخصصان و مهندسان خود پیشنهاد می‌دهد، هر کسی که بتواند قطعه خاصی را برای مصرف کمتر بنزین ماشین طراحی کند، مبلغی مشخص از طرف شرکت به او تعلق خواهد گرفت.

انواع عقد جعاله

بنابراین در قرارداد جعاله خاص، هرکسی نمی‌تواند قطعه مورد نظر شرکت را طراحی کرده و به مدیرعامل مربوطه تحویل دهد و مبلغ پاداش را دریافت کند، فقط و فقط متخصصان و مهندسان شرکت مزبور می توانند این کار را انجام دهند. بنابراین متوجه می‌شویم که در قرارداد جعاله خاص، انجام کار از طرف فرد معینی اهمیت دارد و فقط فی نفسه انجام کار هدف نیست.

مفاد قرارداد انواع عقد جعاله

همانطوری که می‌دانید هر عمل حقوقی شرایط و مفادی دارد و جعاله نیز از این قضیه مستنا نیست. در جعاله عام شرایط مهم و حساس می‌شود، در جعاله عام اولین کسی که کار را برای جاعل انجام می‌دهد، شایسته دریافت پاداش می‌شود، که از نظر حقوقی بسیار مهم و خطیر است.

باید در مورد جعاله عام نکته بسیار مهمی را متذکر شویم و آن این است که جاعل می‌تواند فقط برخی شرایط و کارها را مشخص و معین کند و الزامی به مشخص و معین کردن همه شرایط و جوانب نیست. به طور مثال، جاعل، برای پیداکردن کیف پول خود، مبلغی را مشخص می‌کند ولی هرگز نحوه پیدا کردن کیف و زمان آن را مشخص نمی‌کند، بنابراین جاعل می‌تواند فقط شروط خاصی را تعیین کند و قرار بر این نیست که همه امور از اول تا به انتها مشخص و تعریف شوند.

انواع عقد جعاله

کاری که در جعاله انجام می‌شود باید قانونی باشد، بنابراین اگر عامل با انجام کاری غیرقانونی، بتواند رضایت جاعل را بدست بیاورد، در این صورت جرمی مرتکب شده و مبلغ دریافتی او نیز حرام و غیرقانونی است و هر دو جاعل و عامل انواع عقود در کاری غیرقانونی مشارکت داشته‌اند.

جعاله از نظر حقوقی انواع عقد جعاله عقدی است که هرکدام از طرفین می‌توانند در هر زمانی و بدون دلیل آن را فسخ و باطل کنند. این سخن هرگز تعهد جاعل را نقض نمی‌کند. در صورتی که جاعل، تعهد خود را انجام داده باشد، فسخ قرارداد بی معنی است و تعهد آنان تا به آخر قرارداد ادامه خواهد داشت. براساس ماده ۵۶۵ قانون مدنی، هر یک از طرفین می‌توانند تا زمانی که قرارداد به پایان نرسیده، می‌توانند انواع عقد جعاله را نقض کنند. ولی اگر جاعل خود را به قرارداد متعهد بداند، می‌تواند دوباره به قرارداد رجوع کرده و مبلغ خود را به عامل پرداخت کند. می‌توان گفت در صورتی که جاعل باعث برهم خوردن امورات عامل شود، قانون گذار، او را ملزم به پرداخت خسارت به عامل می‌کند تا بر اهمیت جعاله صحه بگذارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا